สโมสรบ้านเพลงไทย > ห้องพระ

๑๐ วิธีกับการทำบุญ

(1/1)

ภิรมย์:
     "บุญ" มาจากภาษาบาลี ปญญะ แปลว่า เครื่ิองชำระจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์ หรืออีกนัยหนึ่งบุญช่วยกำจัดกิเลส ช่วยให้มนุษย์เรา ละ ลด เลิก สิ่งไม่ดีต่างๆ ทั้งทางกายและทางใจด้วย และเมื่อเป็นเช่นนี้ การทำบุญจึงมิได้หมายความแค่การให้หรือการเข้าวัดทำบุญเท่านั้น  ตามหลักพุทธศาสนามีหลักการทำบุญที่เรียกว่า "บุญกริยาวัตถุ ๑๐" ซึ่งมีความดังนี้   ๑.ทานมัย...เป็นการทำบุญด้วยวิธีให้ทานผู้อื่นด้วยสิ่งของเงินทองไม่ว่าผู้รับจะเป็นใครล้วนเป็นทานมัยทั้งสิ้น อันนี้ช่วยขัดเกลาจิตใจของผู้ให้ ลดความตระหนี่ ความเห็นแก่ตัวลดความยึดติดในวัตถุอีกด้วย   ๒.สีลมัย...เป็นการชำระจิตใจด้วยการรักษาศีล อย่างน้อยก็ศีล ๕ ข้อก็ช่วยฝึกฝนให้บุคคลนั้นละ ลด เลิกจากความชั่ว ไม่ทำร้ายและเบียดเบียนผู้อื่น มุ่งกระทำแต่ความดี   ๓.ภาวนามัย...เป็นการพัฒนาจิตใจและปัญญา ไม่ว่าจะเป็น"สมถภาวนา" ทำใจให้สงบมีสมาธิ ซึ่งใช้ในระดับทั้วไปหรือ "วิปัสสนาภาวนา" ซึ่งใช้ในระดับสูงขึ้นไป   ๔.อปจายนมัย...เป็นการทำบุญด้วยการอ่อนน้อมถ่อมตนต่อผู้ใหญ่ทั้งกาย วาจา ใจ ให้ความเคารพ ยอมรับในความต่างของสังคมอื่น ทั้งแง่ความคิด ความเชื่อและการปฎิบัติ   ๕.เวยยาวัจจมัย...เป็นการช่วยเหลือสังคมรอบข้าง แม้นเพียงเล็กน้อยก็ไม่นิ่งดูดายเช่นเห็นคนทำของตกก็ช่วยเก็บ ช่วยพาคนข้ามถนน เป็นต้น   ๖.ปัตติทานมัย...เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้อื่นได้ร่วมทำบุญกับเรา ไม่ว่าจะเป็นวิธีใดก็ตามใน บุญกริยาวัตถุ ๑๐ ก็ใช้ได้ทั้งสิ้น   ๗.ปัตตานุโมทนามัย...เพียงแค่ชื่นชม ยินดีในการทำบุญของผู้อื่น ไม่อิจฉา ริษยาหรือระแวงในการทำบุญของผู้อื่น เท่านี้ก็ถือเป็นบุญแล้ว   ๘.ธัมมัสสวนมัย...เป็นการทำบุญด้วยการฟัง การอ่านหรือดู สิ่งต่างที่เป็นธรรมหรือการสนทนาธรรมกับพระภิกษุ ทั้งหมดถ้าเป็นการนำไปสู่การพัฒนาสติปัญญา จิตใจในทางที่ดี ถือเป็นบุญทั้งสิ้น   ๙.ธัมมเทสนามัย...เป็นการให้ธรรมะหรือข้อคิดที่ดีงามแก่ผู้อื่น จะเป็นการบอกกล่าว...หรือผ่านสื่อต่างๆ เหล่านี้ถือเป็นบุญทั้งสิ้น   ๑๐.ทิฏฐุชุกรรม...เป็นการทำความคิดเห็นให้ถูกต้อง และเหมาะสมให้เป็นสัมมาทัศนะอยู่เสมอ ข้อนี้ถือเป็นหลักสำคัญสำหรับข้ออื่นๆ ก่อนเสมอ   จะเห็นว่าการทำบุญไม่ใช่เรื่องยากเลย ทุกคนสามารถทำได้ ไม่ว่าจะอยู่ที่ใหนก็ตามจะร่ำรวย ยากจนก้ไม่เป็นอุปสรรค ขอเพียงมีใจมุ่งมั่นก็ได้บุญแล้วครับ

มหาสุ:
คือทางที่ถูกต้องที่สุดที่พวกเราชาวพุทธควรยึดหลักนี้ไว้ เอาข้อประพฤติปฏิบัติที่ถูกต้องจริงมาให้ความรู้กันเถอะ อนุโมทนาสาธุ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

Go to full version